Talentproject 2007

Opdrachtomschrijving

 

PROJECT:     VEEN ALS GRONDSTOF VOOR ENERGIEPRODUKTIE

Marktonderzoek en opstellen van een marketing- en verkoopplan                       

 

Inleiding

Veenwinning behoort in Nederland tot een tamelijk onbekende bedrijfstak. Dit is ook niet verwonderlijk gezien het feit dat sinds eind vorige eeuw er in Nederland geen veen meer wordt gewonnen. Weinig mensen weten dat er in Nederland jaarlijks zo ongeveer 4 a 5 miljoen m3 veen gebruikt wordt. Deze wordt verwerkt tot potgrond, m.n. bestemd voor de professionele tuinbouw.

 

Intervema is actief in deze bedrijfskolom. Zij wint via haar Duitse deelnemingen veen in Duitsland en verkoopt dit veen aan potgrondbedrijven in de Benelux, Duitsland en Frankrijk. Daarnaast produceert zij op kleine schaal professionele potgrond. Tenslotte exploiteert Intervema in Eelde een groothandel voor o.a. tuinbouw- en bloemisterij-artikelen.

 

Door de enorme stijging van de olie- en gasprijzen is de vraag actueel geworden of het veen weer als energiedrager kan worden toegepast. Dit gebeurt sinds jaar en dag op grote schaal in Ierland, Scandinavië, Baltische Staten, Finland en Rusland. In deze landen wordt het lokaal gewonnen veen gebruikt door energie centrales en wordt er op grote schaal veen toegepast voor de verwarming van huizen en andere gebouwen. Veen wordt dan ofwel in losse vorm verbrand ofwel in de vorm van brikettes of pellets of zelfs in een vloeibare vorm.

 

In Duitsland en Nederland wordt zover bekend nog geen veen gebruikt voor verwarming of het opwekken van energie. Wel is het gebruik van andere biomassa voor deze toepassingen enorm toegenomen. Een ontwikkeling is hierbij opvallend. Steeds meer huishoudens in Scandinavië en Oostenrijk en sinds kort ook in Duitsland installeren kachels en centrale verwarmingen die op basis van hout pellets gestookt worden. Deze vorm van houtbrand is erg gebruikersvriendelijk. Daarnaast haakt het in op een politiek gewenste ontwikkeling, weg van fossiele energie naar regenereerbare (groene) energie. Niet minder belangrijk is natuurlijk de besparing in geld die hiermee gerealiseerd kan worden. Inmiddels verwarmen in Duitsland ca 40 tot 60.000 huishoudens hun huizen op basis van deze pellets. Daarnaast neemt het gebruik ook voor grotere ruimtes (openbare ruimtes, fabrieken, tuinbouwbedrijven, etc) toe. E.e.a. heeft er toe geleid dat de prijzen van deze houtpellets flink zijn gestegen.

 

Nu is het ook mogelijk om pellets van turf te maken. Deze hebben nagenoeg dezelfde technische eigenschappen als pellets op basis van hout en kunnen waarschijnlijk zonder (al te grote) aanpassingen in deze pelletskachels en -cv’s gestookt worden. Er zijn ook verschillen: zo wordt hout wel als “groen en regenereerbaar” gezien en turf niet. Hierdoor worden vooralsnog veenproducten niet gebruikt in grotere installaties, omdat hiervoor CO2 emissierechten noodzakelijk zijn. Er zijn echter ook goede argumenten om veen als “groen en regenereerbaar” te classificeren, waardoor deze barrière zou kunnen wegvallen.

 

Op dit moment onderzoekt Intervema de technische mogelijkheden om turf pellets en/of turfbrikettes te produceren. Parallel hieraan dient een studie te worden verricht naar de marktkansen en dient een marketing- en verkoopplan te worden opgesteld. Hiervoor zoekt Intervema een “gezel”.

 

Probleemstelling

De veenreserves van Intervema worden op dit moment gewonnen uitsluitend gericht op een potgrondtoepassing. De vraag is of deze strategie nog de juiste is.

In dit kader wordt van de gezel verwacht dat hij/zij:

1                     Voor turfpellets en/of turfbrikettes een marktonderzoek uitvoert;

En op basis van deze bevindingen:

            2          Een marketing- en verkoopplan voor deze producten opstelt.

 

Hiervoor zullen ondermeer interviews moeten worden gehouden in binnen- en buitenland met de energiehandel, met producenten van kachel- en centrale verwarmingssystemen, met producenten van energiepellets, met branche-organisaties etc, etc en relevante documentatie op deze gebieden zullen moeten worden bestudeerd.

Daarnaast zal de regelgeving op dit gebied in kaart moeten worden gebracht, op Europees, op landelijk en op regionaal niveau.

En uiteindelijk zal er voor de marketing mix een aanbeveling moeten worden opgesteld in combinatie met een planning.

 

In het kader van deze studie zal de gezel intensief samenwerken met de directeur van Intervema.

 

Gewenst profiel

Extrovert, commercieel ingesteld, initiatiefrijk en creatief.

 

Talenkennis:      Nederlands, Duits, Engels

Studierichting:    Marketing, Financiering (=pre) en Europees recht (=pre) (WO)

Overig:             In bezit van rijbewijs

 

Standplaats: Eelde

Startdatum: in oveleg

 

Deze afstudeeropdracht is opengesteld in kader van het Talentproject. Het Talentproject richt zich op kennisuitwisseling tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven in Noord Nederland. In het Talentproject worden excellente studenten van Hbo en universiteit direct gekoppeld aan een expert uit het bedrijfsleven om in een één-op-éénrelatie samen te werken aan een innovatief onderzoek. Dit gebeurt door toepassing van de zogenoemde meester-gezelrelatie, waarin de student de expert volgt, observeert en nadoet. Kenmerk van deze relatie is dat de student op plaatsen en in situaties komt waar hij zonder de expert nooit zou zijn gekomen. Op www.talentproject.nl staat meer informatie over het Talentproject en andere openstaande opdrachten. Om voor deelname in aanmerking te komen, moet allereerst een sollicitatieformulier ingevuld worden: deze is te vinden op de website.

 

Meer informatie: Maaike Jongsma, 050 3638839 / [log in to unmask]

 


--
***************************************
Henk Janssen
Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde
Postbus 800
9700 AV  Groningen
WSN-gebouw, Zernikecomplex
Landleven 5
kamer 243
tel. 050 – 363 3810
[log in to unmask]
www.rug.nl/wewi/eb
***************************************