VACANCIES Archives

March 2007

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show HTML Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
Henk Janssen <[log in to unmask]>
Reply To:
Date:
Tue, 6 Mar 2007 16:32:22 +0100
Content-Type:
multipart/alternative
Parts/Attachments:
text/plain (6 kB) , text/html (11 kB)
>
>
> Talentproject 2007
>
> Opdrachtomschrijving
>
> 
>
> *PROJECT:   VEEN ALS GRONDSTOF VOOR ENERGIEPRODUKTIE*
>
> *Marktonderzoek en opstellen van een marketing- en
> verkoopplan            *
>
> 
>
> *_Inleiding_*
>
> Veenwinning behoort in Nederland tot een tamelijk onbekende
> bedrijfstak. Dit is ook niet verwonderlijk gezien het feit dat sinds
> eind vorige eeuw er in Nederland geen veen meer wordt gewonnen. Weinig
> mensen weten dat er in Nederland jaarlijks zo ongeveer 4 a 5 miljoen
> m3 veen gebruikt wordt. Deze wordt verwerkt tot potgrond, m.n. bestemd
> voor de professionele tuinbouw.
>
> 
>
> Intervema is actief in deze bedrijfskolom. Zij wint via haar Duitse
> deelnemingen veen in Duitsland en verkoopt dit veen aan
> potgrondbedrijven in de Benelux, Duitsland en Frankrijk. Daarnaast
> produceert zij op kleine schaal professionele potgrond. Tenslotte
> exploiteert Intervema in Eelde een groothandel voor o.a. tuinbouw- en
> bloemisterij-artikelen.
>
> 
>
> Door de enorme stijging van de olie- en gasprijzen is de vraag actueel
> geworden of het veen weer als energiedrager kan worden toegepast. Dit
> gebeurt sinds jaar en dag op grote schaal in Ierland, Scandinavië,
> Baltische Staten, Finland en Rusland. In deze landen wordt het lokaal
> gewonnen veen gebruikt door energie centrales en wordt er op grote
> schaal veen toegepast voor de verwarming van huizen en andere
> gebouwen. Veen wordt dan ofwel in losse vorm verbrand ofwel in de vorm
> van brikettes of pellets of zelfs in een vloeibare vorm.
>
> 
>
> In Duitsland en Nederland wordt zover bekend nog geen veen gebruikt
> voor verwarming of het opwekken van energie. Wel is het gebruik van
> andere biomassa voor deze toepassingen enorm toegenomen. Een
> ontwikkeling is hierbij opvallend. Steeds meer huishoudens in
> Scandinavië en Oostenrijk en sinds kort ook in Duitsland installeren
> kachels en centrale verwarmingen die op basis van hout pellets
> gestookt worden. Deze vorm van houtbrand is erg gebruikersvriendelijk.
> Daarnaast haakt het in op een politiek gewenste ontwikkeling, weg van
> fossiele energie naar regenereerbare (groene) energie. Niet minder
> belangrijk is natuurlijk de besparing in geld die hiermee gerealiseerd
> kan worden. Inmiddels verwarmen in Duitsland ca 40 tot 60.000
> huishoudens hun huizen op basis van deze pellets. Daarnaast neemt het
> gebruik ook voor grotere ruimtes (openbare ruimtes, fabrieken,
> tuinbouwbedrijven, etc) toe. E.e.a. heeft er toe geleid dat de prijzen
> van deze houtpellets flink zijn gestegen.
>
> 
>
> Nu is het ook mogelijk om pellets van turf te maken. Deze hebben
> nagenoeg dezelfde technische eigenschappen als pellets op basis van
> hout en kunnen waarschijnlijk zonder (al te grote) aanpassingen in
> deze pelletskachels en -cv's gestookt worden. Er zijn ook verschillen:
> zo wordt hout wel als "groen en regenereerbaar" gezien en turf niet.
> Hierdoor worden vooralsnog veenproducten niet gebruikt in grotere
> installaties, omdat hiervoor CO2 emissierechten noodzakelijk zijn. Er
> zijn echter ook goede argumenten om veen als "groen en regenereerbaar"
> te classificeren, waardoor deze barrière zou kunnen wegvallen.
>
> 
>
> Op dit moment onderzoekt Intervema de technische mogelijkheden om turf
> pellets en/of turfbrikettes te produceren. Parallel hieraan dient een
> studie te worden verricht naar de marktkansen en dient een marketing-
> en verkoopplan te worden opgesteld. Hiervoor zoekt Intervema een "gezel".
>
> 
>
> *Probleemstelling*
>
> De veenreserves van Intervema worden op dit moment gewonnen
> uitsluitend gericht op een potgrondtoepassing. De vraag is of deze
> strategie nog de juiste is.
>
> In dit kader wordt van de gezel verwacht dat hij/zij:
>
> 1           Voor turfpellets en/of turfbrikettes een
> _marktonderzoek_ uitvoert;
>
> En op basis van deze bevindingen:
>
>       2     Een _marketing- en verkoopplan_ voor deze
> producten opstelt.
>
> 
>
> Hiervoor zullen ondermeer interviews moeten worden gehouden in binnen-
> en buitenland met de energiehandel, met producenten van kachel- en
> centrale verwarmingssystemen, met producenten van energiepellets, met
> branche-organisaties etc, etc en relevante documentatie op deze
> gebieden zullen moeten worden bestudeerd.
>
> Daarnaast zal de regelgeving op dit gebied in kaart moeten worden
> gebracht, op Europees, op landelijk en op regionaal niveau.
>
> En uiteindelijk zal er voor de marketing mix een aanbeveling moeten
> worden opgesteld in combinatie met een planning.
>
> 
>
> In het kader van deze studie zal de gezel intensief samenwerken met de
> directeur van Intervema.
>
> 
>
> *Gewenst profiel*
>
> Extrovert, commercieel ingesteld, initiatiefrijk en creatief.
>
> 
>
> Talenkennis:   Nederlands, Duits, Engels
>
> Studierichting:  Marketing, Financiering (=pre) en Europees recht
> (=pre) (WO)
>
> Overig:       In bezit van rijbewijs
>
> 
>
> Standplaats: Eelde
>
> Startdatum: in oveleg
>
> 
>
> Deze afstudeeropdracht is opengesteld in kader van het Talentproject.
> Het Talentproject richt zich op kennisuitwisseling tussen
> kennisinstellingen en het bedrijfsleven in Noord Nederland. In het
> Talentproject worden excellente studenten van Hbo en universiteit
> direct gekoppeld aan een expert uit het bedrijfsleven om in een
> één-op-éénrelatie samen te werken aan een innovatief onderzoek. Dit
> gebeurt door toepassing van de zogenoemde meester-gezelrelatie, waarin
> de student de expert volgt, observeert en nadoet. Kenmerk van deze
> relatie is dat de student op plaatsen en in situaties komt waar hij
> zonder de expert nooit zou zijn gekomen. Op www.talentproject.nl
> <http://www.talentproject.nl/> staat meer informatie over het
> Talentproject en andere openstaande opdrachten. Om voor deelname in
> aanmerking te komen, moet allereerst een sollicitatieformulier
> ingevuld worden: deze is te vinden op de website.
>
> 
>
> Meer informatie: Maaike Jongsma, 050 3638839 / [log in to unmask]
> <mailto:[log in to unmask]>
>
> 
>

-- 
***************************************
Henk Janssen
Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde
Postbus 800
9700 AV Groningen
WSN-gebouw, Zernikecomplex
Landleven 5
kamer 243
tel. 050 -- 363 3810
[log in to unmask]
www.rug.nl/wewi/eb
***************************************ATOM RSS1 RSS2