VACANCIES Archives

April 2010

VACANCIES@LIST.RUG.NL

Options: Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
careeroffice <[log in to unmask]>
Date:
Thu, 8 Apr 2010 14:46:29 +0200
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (98 lines)
BEDRIJF/AFDELING
RDW, Afdeling ICT Bedrijf
Postbus 314, 9640 AH Veendam
Bezoek: Rozenburglaan 5, 9727 DL Groningen

BEGELEIDER
Naam: René Bultje
Telefoonnr: 050-3656164
e-mail: [log in to unmask]

OMSCHRIJVING CORE BUSINESS
RDW- ICT bedrijf

SOORT OPDRACHT Afstudeer/Schoolopdracht.

OMSCHRIJVING ACHTERGROND OPDRACHT
Inleiding
Voor het borgen van de RDW dienstverlening heeft het ICT Bedrijf met de
verschillende lijnafdelingen van de RDW afspraken gemaakt. Deze
afspraken zijn opgenomen in de SLA ICT Bedrijf 2010.
Eindverantwoordelijke voor de gemaakte afspraken is het cluster
Continuïteit. Om de afspraken na te kunnen komen leveren verschillende
afdelingen binnen het ICT bedrijf expertise en inzet.

De beschikbare resources moeten worden verdeeld over regulier beheer,
incidenten en projecten. Daarbij gelden er plafonds aan de interne
medewerkers en het inhuur budget. We zijn hierbij op zoek naar de
optimale inzet van medewerkers en middelen.

Voor het bepalen van de optimale inzet zijn de volgende punten van belang:
• De benodigde inzet in uren
• Welke systeemkennis moet geborgd worden
• Verhouding intern / externe medewerkers

Deze opdracht is gericht op het uitwerken van een model waarbij de
optimale balans wordt gevonden tussen de bovengenoemde punten.

OMSCHRIJVING OPDRACHT
Ontwikkel een conceptueel model waarin het proces rond inzet van
medewerkers en kennisborging van RDW systemen is beschreven. Analyseer
hiervoor de omvang van de benodigde kennis gekoppeld aan RDW systemen.
Kom met een voorstel voor implementatie van dit model in de organisatie.

Het doel is om (minimaal) voldoende bezetting te hebben om de RDW
systemen goed te kunnen beheren.

Resultaten
o Conceptueel model voor borgen van kennis binnen de afdelingen
o Het kennisborgingsmodel is gekoppeld aan de RDW systemen
o Definiëren van PI’s voor sturing op kennisborgingsmodel
o PvA voor implementatie van het model in de organisatie

Uitgangspunten
o Focus is ICT breed.
o Het kennisborgingsmodel heeft een meerjaarlijkse levensvatbaarheid.
o Het kennisborgingsmodel geeft een indicatie af over:
o De benodigde kennis voor borgen ICT SLA
o De omvang in uren van de kennisdomeinen
o Een onderverdeling naar kennis en omvang naar RDW systemen
o In het model is aandacht voor signalering als er een kennistekort
ontstaat voor bepaalde systemen (bv. door uitstroom van externe
medewerkers).
o Implementatie van het model valt buiten de scope van de opdracht
(desgewenst een vervolgopdracht).
o Duur van de stageopdracht is 3 maanden

Randvoorwaarden
o Gebruikmakend van de kennismatrices van de verschillende afdelingen
o SLA ICT Bedrijf 2010
o Aansluitend op bestaande resourcemanagement proces


OPLEIDINGSPROFIEL: HBO / WO niveau, richting Bedrijfskundig Informatica

Profiel
o Conceptueel / Analytisch denkvermogen
o Communicatief vaardig
o Netwerken
o Sturen & Beïnvloeden
o Affiniteit met processen en modellen
o HBO / WO niveau, richting Bedrijfsinformatica
•
STAGEVERGOEDING € 350,-- PER MAAND
START IN / uiterlijk februari 2010

Interesse? Stuur je motivatiebrief en CV naar [log in to unmask]

--
Career Office
Faculty of Economics and Business
P.O. Box 800
9700 AV Groningen
the Netherlands
+31 50 363 7182
www.rug.nl/feb/career

For final-year projects, an internship contract must be signed by all parties (the organization, the Career Office and the student). The Faculty of Economics and Business has drafted a standard contract which can be downloaded in Dutch or in English. For more information go to http://www.rug.nl/feb/faculteit/afdelingen/careeroffice/informatievoorstudenten/stagecontract

ATOM RSS1 RSS2